Saaremaa koos Muhu, Ruhnu, Abruka ja Vilsandi saartega moodustab Saare maakonna. Nende üldpindla on 2922 m². Siin on omapärane loodus ning palju vaatamisväärsusi.

Oma pehme merelise kliima ja pinnase mitmekesisuse tõttu on Saaremaa floora liigirohke. Seda kinnitab tõsiasi, et kõigist Eestimaal leitud taimeliikidest esineb 80% ka Saaremaal. Saaremaa looduses on säilinud liigirikkaid loopealseid, ranna - ja puisniite ning laialehiseid metsi.

Saaremaal on esindatud ka suur hulk haruldasi loomaliike - alates putukatest ja lõpetades hüljestega. Kõik Lääne Eesti saared jäävad veelindude rännuteele, mis ühendab Kirde - Euroopat Arktikaga ning seetõttu külastavad iga aasta sügisel ja kevadel Saaremaad sajad tuhanded linnud. Paljud neist kuuluvad looduskaitse alla.


Tervikuna on aga Saaremaa erinevate loomaliikide poolest vaesem kui mandriosa. Siin ei ole näiteks mutte, naaritsaid ja saarmaid ning ilves, pruunkaru ja hunt on siin juhukülalised.

Saaremaa tähtsamad maavarad on dolomiit, lubjakivi, ravimuda, mineraalvesi ning kohaliku tähtsusega liivad ja keraamilised savid.

  Kaitsealad.

 Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või osalise majandustegevuse piiranguga ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust.Kaitsealad jagunevad kaitse eesmärgi ja majandustegevuse piirangute ranguse järgi:
 
 • rahvuspark
  on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks;
 • looduskaitseala
  on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks;
 • maastikukaitseala
  on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks,tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks.
Saare maakonnas on 1 rahvuspark, 28 looduskaitseala ja 15 maastikukaitseala.

Kaitsealade võimalikud vööndid:
 • loodusreservaat
  on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Loodusreservaadis on keelatud igasugune inimtegevus,sealhulgas inimeste viibimine;
 • sihtkaitsevöönd
  on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena;
 • piiranguvöönd
  on kaitseala maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud,arvestades seadusega sätestatud kitsendusi.


Kaasaegse looduskaitsega on Saaremaal tegeldud juba selle sajandi algusest alates. Saare esimene kaitseala moodustati Vaika saartele 1910 aastal. Tänaseks on sellest välja kasvanud Vilsandi Rahvuspark, kuhu alates 1993 aastast kuulub ka Tagamõisa poolsaare lääneküljel olev Harilaid.

Viidumäe Looduskaitseala moodustati 1957 aastal. Kaiseala asub Lääne - Saaremaa kõrgustiku läänenõlval ja selle pindala on 19,9 km². Siin asub ka Saaremaa kõige kõrgem mäetipp - 51 meetrit üle merepinna.
Suurte kaitsealade kõrval on Saaremaal ka üle 200 kaitsealuse üksikobjekti. Nende hulka kuulub parke, kõrgeid panku, suuri puid, rändrahne, kivikülve, unikaalseid soid, omalaadne on Kaali meteoriidikraatrite rühm.

Koos Hiiumaa, Muhu, Vormsi ning neid ümbritsevate laidudega ja merega kuulus Saaremaa Lääne - Eesti Saarestiku Biosfääri kaitseala (BKA) koosseisu. Kaitseala loodi 1989 aastal ja lõpetati 17.august 2006 aastal.
BKA loodi selleks, et tegelda tänapäeval ühe olulisema probleemiga: kuidas sobitada bioloogiline mitmekesisus ja bioloogiliste ressursside kaitse nende säästliku kasutamisega?
BKA ülesanded olid: 

 • kaitsta liike, bioloogilist mitmekesisust, maastikke ja ökosüsteeme
 • arendada säästlikku ja loodussõbralikku majandust
 • toetada keskkonnaalast haridust ja koolitust ning uurimis- ja seiretegevust

Lääne - Eesti Saarestiku Biosfääri kaitsealal on lubatud:

- telkimine ja lõkke tegemine selleks ettenähtud kohtades
- kalapüük ühe käsiõngega neil aladel kus ei ole piiranguid, muude püügivahendite kasutamiseks peab olema kalastusluba
keelatud on
- sõita liiklusvahendiga väljaspool selleks ette nähtud teid
- korjata kaitse all olevaid taimi, seeni, kivistisi ja kahjustada või hävitada nende leiukohti
- häirida loomi ja linde
- jätta prahti loodusesse
- metsas suitsetada

Lisainformatsioon :
Turismi Info - Kuressaare, Tallinna 2, tel. 45 33 766
Viidumäe Looduskaitseala - Lümanda, Viidu küla, tel. 45 76 321
Vilsandi Rahvuspark - Kihelkonna, tel. 45 46 880 ; faks 45 46 554
Kaali meteoriitika- ja paekivimuuseum - Kaali, tel. 51 44 889
Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo - Kuressaare, Rohu, tel. 45 38 002
Saarte Jahindusselts - tel. 45 28 807, 51 36 956, 51 82 917, faks 45 28 807