Seoses Eesti integreerumisprotsessi algusega Euroopa Liitu on tekkinud vajadus koostada riigiteede arengukava aastani 2006. Arengukava on koostatud kahes etapis ja käsitleb Saare maakonna riigiteede arengut lähiaastatel 1999 - 2001 ning kaugemas arengus aastatel 2002 - 2006.

Kava koostamisel on arvestatud praeguseks lõpetamata või pooleliolevaid teeobjekte, katete renoveerimist, katete ehituse vajadust kruusateedele ja sildade renoveerimist.
Arengukava koostamisel on toetutud liiklusintensiivsuste prognoosile ja lähtutud printsiibist, et maakonna teede areng oleks seotud ka regionaalpoliitikaga.
Kokku on arengukavasse planeeritud 255,3 km tee remont kogumaksumusega 198,4 milj. krooni eest.

Saare maakonna peateeks on maantee nr. 74 Kuressaare - Valjala - Kuivastu. Seoses sellega on katete renoveerimist maanteel nr. 74 (liiklussagedus keskmiselt 2 000 autot ööpäevas) aastatel 1999 - 2006 kõige rohkem, kokku 37,2 km.

Lõpetamata ehitus - ja remondiobjektidest on samal maanteel asuv Väikese Väina tamm, mis lisaks 1997. a. saanud uuele asfaltkattele vajab kahte silda. Kokku on Väikese Väina tammi lõpetamiseks arengukavas planeeritud 50,2 milj. krooni.

Saare maakonnas on kokku 1 088,4 km riigiteid, neist 52,6 % on kruusateed. Seoses sellega on eriti teravalt päevakorrale kerkinud kruusateede korrashoid ja tolmuvabade katete ehitamise vajadus.
Liiklusohutuse ja sõidumugavuste parandamiseks on maanteedel palju sildu, mis vajavad renoveerimist. Arengukavas aastateks 1999 - 2006 on igal aastal kavandatud renoveerida üks sild. Kokku renoveeritakse 8 silda kogumaksumusega 6,5 milj. krooni eest, enamikus nendel teedel, mis saavad uue katte.

Kuna olemasolev teedevõrk rahuldab vajadusi, siis era - ja vallateede osas jääb lähiaastate põhiülesandeks olemasolevate teede korrashoid ja normaalse sõidetavuse tagamine.

Maakonna teedevõrk:

Riigiteede kogupikkus 1 088,4 km
Kohalikud maanteed 828,8 km
Era- ja vallateed 2 070,0 km
Kokku maanteid 3 158,1 km
Sildade arv 39 tk
pikkus 313 m
Väikese väina tamm 3,8 km
Mustkattega teid
Kruusateed